AUTO RINGS grupas uzņēmumu Privātuma politika

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

AUTO RINGS grupas uzņēmumi nodarbojas ar automobiļu, to detaļu un piederumu tirdzniecību un autotransporta uzkopi, nodrošina automobiļu apkopi un remontu, kā arī sniedz saistītus pakalpojumus, tajā skaitā darbojas kā starpnieks finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.

AUTO RINGS grupā ietilpst šādi uzņēmumi:

– Sabiedrība ar ierobežotu “AUTO RINGS”, reģistrācijas numurs 40003398642,

– Sabiedrība ar ierobežotu “AUTO RINGS EV”, reģistrācijas numurs 40003976458.

AUTO RINGS grupas ietvaros datu pārzinis ir katrs grupas uzņēmums, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem grupas uzņēmumiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus, līdzekļus, datu veidu un apjomu.

Privātuma politika ir izstrādāta un paredzēta klientu un citu fizisko personu informēšanai par datu apstrādi AUTO RINGS grupā, tajā skaitā personu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi. Izmantojot AUTO RINGS grupas pakalpojumus, klients uztic mums savu informāciju. Mēs apstrādājam personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats. Katrs AUTO RINGS grupas klients, var iepazīties un pieņemt vai noraidīt šo Privātuma politiku, bet, iespējams, mēs nevarēsim sniegt atbilstošus pakalpojumus, ja Privātuma politika tiks noraidīta.

2. KOPĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Lai izpildītu savu juridisko pienākumu, mēs ievācam, glabājam, apstrādājam un aizsargājam personas datus un citu informāciju, kuru mēs saņemam apjomā, kādā tas nepieciešams, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus klientam.

2.2. Izmantojot AUTO RINGS grupas pakalpojumus, Klients vienlaicīgi piekrīt Privātuma politikas nosacījumiem un sniedzat mums tiesības saņemt, glabāt, apstrādāt un izmantot personiskos datus un citu informāciju, kuru mēs saņemam pakalpojumu sniegšanas laikā, ievērojot Privātuma politiku.

2.3. Ar Privātuma politiku un citiem pakalpojumu sniegšanu regulējošiem dokumentiem, Klients var iepazīties pie “AUTO RINGS” administratores, kā arī mājas lapās www.autorings.lv. Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz autorings@autorings.lv.

3. INFORMĀCIJA, KURU MĒS VĀCAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM

3.1. Informācija, kura tiek saņemta “AUTO RINGS” pakalpojumu sniegšanas laikā tiek izmantota tikai pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, kā piemēram, lai :

3.1.1. identificētu klientu;

3.1.2. saņemtu un atbildētu uz klienta jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;

3.1.3. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;

3.1.4. sniegtu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus ar AUTO RINGS starpniecību;

3.1.5. nodrošinātu norēķinus un saistību izpildi, parādu piedziņu;

3.1.6. garantijas saistību izpildei;

3.1.7. aizsargātu klientu īpašumu, nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana);

3.1.8. veiktu AUTO RINGS un klientu interešu aizstāvību apdrošināšanas u.c. gadījumos;

3.1.9. mūsu klientu lojalitātes programmas nolūkos;

3.1.10. personāla atlasei un nodarbinātībai;

3.1.11. aptaujas un statistisko datu par pakalpojumu izmantošanu vākšanai ar mērķi uzlabot pakalpojumu sastāvu un kvalitāti;

3.1.12. AUTO RINGS grupas pakalpojumu reklāmas adresācijas mērķos ar klienta rakstisku atļauju.

3.2. Informācijas veids un apjoms, kuru mēs vācam, glabājam un apstrādājam ir atkarīga no veicamā darījuma rakstura, kā piemēram:

3.2.1. Personas identifikācijas un saziņas dati – vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija (adrese, tālrunis, e-pasta adrese);

3.2.2. ar personu saistītā transportlīdzekļa identifikācijas dati;

3.2.3. personas identifikācijas dokumentu dati;

3.2.4. personas darba vieta vai nodarbošanās, ja persona rīkojas kā juridiskās personas pārstāvis;

3.2.5. dati par personas norēķinu kontu kredītiestādē;

3.2.6. informācija par personai sniegtajiem AUTO RINGS pakalpojumiem, kā arī finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kuru sniegšanā AUTO RINGS piedalās kā starpnieks.

3.3. Mēs uzkrājam tikai to informāciju, kura ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Mēs nevācam informāciju, kuru aizliedz esoša likumdošana. Tāpat mēs nevācam informāciju ar veidu, kuru aizliedz esošā likumdošana.

3.4. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

3.4.1. aizpildot anketu klienta kartes saņemšanai;

3.4.2. aizpildot anketu lojalitātes programmas ietvaros;

3.4.3. aizpildot formu mūsu tīmekļa vietnē;

3.4.4. sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;

3.4.5. veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;

3.4.6. sagatavojot komercpiedāvājumu;

3.4.7. piesakoties testa braucieniem;

3.4.8. atrodoties mūsu teritorijā un telpās, kur tiek veikta videonovērošana;

3.4.9. iesniedzot pieprasījumu finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumiem, kur AUTO RINGS darbojas kā starpnieks;

3.4.10. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;

3.4.11. piedaloties mūsu pasākumos, kur notiek filmēšana un fotografēšana;

3.4.12. sniedzot informāciju un nodrošinot atsevišķus servisus AUTO RINGS tīmekļa vietnē www.autorings.lv var izmantot sīkdatņu tehnoloģijas informācijas vākšanai un glabāšanai jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces atpazīšanai.

4. DATU GLABĀŠANA UN TĀS DROŠĪBA

4.1. AUTO RINGS grupas uzņēmumi patstāvīgi vai kopā veic visus saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu mūsu sistēmā glabātos informācijas un personīgos datus no iznīcināšanas, datu sagrozīšanas vai nesankcionētas izmantošanas. Pielietotie līdzekļi iekļauj sevī fiziskos, tehnoloģiskos un programmatūras drošības pasākumus.

4.2. AUTO RINGS grupas uzņēmumi glabā klientu personīgos un informācijas datus saskaņā ar likumdošanas un grāmatvedības normatīvo aktu prasībām uz laiku un apjomos, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, nodrošinātu savstarpējos norēķinus, risinātu strīdus un izpildītu savstarpējās vienošanās.

5. PIEKĻUVE PERONISKAJAI INFORMĀCIJAI UN TĀS ATJAUNOŠANA

5.1. AUTO RINGS grupas klientiem ir tiesības saņemt no AUTO RINGS informāciju vai attiecībā uz viņiem tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, viņam ir tiesības, pierādot savu identitāti, saņemt šādu informāciju:

5.1.1. apstrādes nolūki;

5.1.2. attiecīgo personas datu veids;

5.1.3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;

5.1.4. paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

5.1.5. visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;

5.2. Ja personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, tad pēc personas pieprasījuma dati tiks laboti. Ja personas dati ir nepilnīgi, tad pēc personas pieprasījuma dati tiks papildināti, ievērojot datu apstrādes nolūku.

6. PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DZĒŠANAS UN ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Pēc klienta rakstiskas prasības, AUTO RINGS apņemas dzēst saņemto klienta personisko informāciju.

6.2. Klienta personiskie dati var būt dzēsti zemāk noradītajos gadījumos:

6.2.1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie iegūti vai citādi apstrādāti;

6.2.2. ja persona atsauc savu piekrišanu datu apstrādei un nepastāv citu juridisku pamatu datu apstrādes turpināšanai;

6.2.3. ja persona izmantojusi savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta AUTO RINGS un trešo personu interešu aizsardzībai, un ir pamats konstatēt, ka šīs personas īpašas intereses ir svarīgākas par citu personu interesēm;

6.2.4. ja persona izmantojusi savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta vienīgi tirgvedības nolūkos;

6.2.5. personas dati apstrādāti nelikumīgi;

6.2.6. ja to paredz tiesību akti.

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

7.1. Personas dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.

7.2. Personas dati nepieciešamajā apjomā var tikt nodoti šādiem saņēmējiem:

7.2.1. sadarbības partneriem, kas nodrošina preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu līguma ietvaros;

7.2.2. sadarbības partneriem, kas nodrošina saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanu;

7.2.3. institūcijām, ja tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai vai šāds pienākums noteikts tiesību aktos;

7.2.4. apdrošināšanas sabiedrībām, veicot apdrošināšanas starpniecību;

7.2.5. finanšu institūcijām, veicot starpniecību finanšu pakalpojumu sniegšanā;

7.2.6. AUTO RINGS grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem.

7.3. Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. PAKALPOJUMI UZ KURIEM ATTIECAS ESOŠĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

AUTO RINGS grupas Privātuma politika attiecas uz visiem AUTO RINGS grupas piedāvātajiem pakalpojumiem.

9. SĪKDATNES

Lai uzlabotu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē un analizētu informāciju par to, kā tiek izmantota mūsu mājas lapu, piemēram, kuras sadaļas izraisa vislielāko interesi, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazi teksta faili, kas saglabā noteiktu informāciju par lietotāja ierīci. Jums ir izvēles iespēja akceptēt sīkdatņu lietojumu vai atspējot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Atspējojot sīkdatnes, iespējams, nebūs iespējams izmantot visas interaktīvās funkcijas, kas tiek piedāvātas.

10. POLITIKAS IEVĒROŠANA UN SADARBĪBA AR REGLAMENTĒJOŠĀM IESTĀDĒM

AUTO RINGS grupa regulāri pārskata datu apstrādes un glabāšanas atbilstību Konfidencialitātes politikai. Pēc klienta rakstiskas sūdzības saņemšanas vai atbalsta prasības mēs sazināsimies ar iesniedzēju, lai pieņemtu lēmumu par turpmākām darbībām. Jebkuras sūdzības izmeklēšanas ietvaros, ja tā saistīta ar personiskas informācijas nodošanu, un ja to neizdodas atrisināt sarunu veidā ar konkrētu klientu, AUTO RINGS grupas uzņēmumi sadarbosies ar attiecīgām reglamentējošām iestādēm, tai skaitā arī vietējiem datu aizsardzības iestādēm.

11. IZMAIŅAS AUTO RINGS GRUPAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Privātuma politikā periodiski var tikt veikti grozījumi, publiskojot tās aktuālo versiju AUTO RINGS grupas mājaslapā www.autorings.lv . Jums vienmēr ir pieejama aktuālākā privātuma politika.